Domovní řád Penzionu Stará pošta

(platný od 1. 6. 2010)

Vymezení pojmů:

Penzion je:

 •     ubytovací zařízení s recepcí, apartmány, společenskou místností a kolárnou
 •     oplocená zahrada s krytým posezením a kuchyňkou 
 •     parkoviště tj. vyznačená zpevněná plocha před bránou penzionu pro odstavení vozidel hostů

Dětské hřiště, venkovní bazén a ohniště nejsou součástí penzionu, ale hosté je mohou na vlastní  nebezpečí využít. 

Host je osoba, která je na základě předchozí objednávky v penzionu řádně ubytována.

Sezóna je časové období kalendářního roku od 15. června do 31. srpna.

Ubytování hostů :

 • Nástup na ubytování mimo sezónu je možný  každý den od 14.00 do 16.00h, dále pak po telefonické dohodě s provozovatelem.
 • Nástup na ubytování v sezóně je možný v sobotu od 14.00 do 15.00h.
 • Při nástupu předloží host provozovateli k zápisu do Knihy hostů  občanský průkaz, případně cestovní pas.
 • Pro udržení čistého prostředí je v ubytovacím zařízení důsledně vyžadováno přezouvání - náhradní přezůvky jsou uloženy v botníku.
 • Je zakázáno přechování jakýchkoliv zvířat ve všech prostorách penzionu.
 • V případě potřeby (nahlášení závady, problému  atd.) ze strany hosta bude provozovatel k dispozici na telefonních číslech :   602 202 895 nebo 774 202 895.
 • Z důvodu bezpečnosti žádáme hosty, aby za sebou zamykali branku, hlavní vchod a kolárnu.
 • V celém areálu penzionu je zakázáno přijímat návštěvy neubytovaných osob.
 • Ve všech vnitřních prostorách penzionu je přísný zákaz kouření,  rozdělávání ohně a používání svíček.
 • V penzionu je přísný zákaz používání nelegálních omamných látek a nadměrného pití alkoholu.
 • V penzionu je zakázáno odhazování odpadků mimo k tomu určené popelnice. 
 • Dětské kočárky, jízdní kola a lyže se odkládají výhradně do kolárny, případné výjimky je nutné projednat s provozovatelem.  
 • Při ukončení pobytu musí být apartmán vyklizen a klíče předány provozovateli nejpozději do 10 hodin.
 • Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin  pro celý areál penzionu.

Používání vybavení penzionu:

 • Při počátku ubytování provozovatel spolu s hostem provede zběžnou kontrolu apartmánu.
 • Host přebírá  apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení či jiné části penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen provozovateli penzionu škodu nahradit.
 • Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním dětí bez dozoru).
 • Při odchodu z apartmánu je nutné zkontrolovat vypnutí sporáku a zhasnutí osvětlení. 
 • V penzionu není dovoleno bez předchozí domluvy používat vlastní elektrické spotřebiče - (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat nábytek a další vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. Host zodpovídá za řádné použití všech vlastních i cizích elektrických spotřebičů (např. vlasová kulma, žehlička).
 • V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda provozovatelem penzionu v plné výši připsána k úhradě.
 • V případě ztráty klíčů od hlavního vchodu či pokoje penzionu je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla:

 • Topení v penzionu ovládá provozovatel elektronicky. Je zakázána ruční manipulace s hlavicemi topení. Pokud hostům nevyhovuje teplotní režim musí kontaktovat provozovatele penzionu. 
 • V zájmu úspor energie  žádáme hosty, aby v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.

Zodpovědnost za škody na  majetku hostů:

 • Za škody na majetku hostů, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu včetně parkoviště nenese provozovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli provozovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno proto, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 • Majetek hostů je v penzionu pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek a s protokolem Policie ČR o řešení případné krádeže.

Zodpovědnost za škody na zdraví ubytovaných hostů:

 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Provozovatel penzionu nenese zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Toto platí i v prostorách celého areálu penzionu.
 • Ubytovaní hosté nesmějí ponechávat děti v penzionu bez dozoru. Pokud tak učiní, činí tak na vlastní zodpovědnost a jsou zodpovědní za případné škody na zdraví hostů penzionu.
 • Zdraví ani životy ubytovaných nejsou ubytovatelem pojištěny.

Bezpečnostní opatření :

 • Každý host je povinen neprodleně ohlásit provozovateli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
 • PRVNÍ POMOC ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 155
 • HASIČI 150
 • POLICIE 158
 • PROVOZOVATEL 602 202 895, 774 202 895

Ostatní:

 • Lékarnička pro ošetření drobných poranění je ve společenské místnosti.
 • Sušení většího množství osobního prádla na radiátorech v apartmánu není přípustné. Na požádání jsou k zapůjčení sušáky na prádlo.
 • Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento Domovní řád. Při nedodržení Domovního řádu může provozovatel zrušit ihned ubytování bez náhrady a bude po hostu požadovat úhradu za poskytnuté služby.

Vážení hosté,

žádáme vás tímto o dodržování  Domovního řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená pravidla setkají s vaším pochopením. Pravidla byla přijata z důvodu vytvoření příjemných podmínek pro ubytování všech našich hostů.

Přejeme Vám krásný a ničím nerušený pobyt!

Navigace